Değerli dostlar,

Çocukların icra konusu olmaktan çıkarılması, İcra ve İflas Kanununa tabi ihalelerin tamamen elektronik ortamda yapılması ve açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 nedeniyle izin süresinin 31.05.2022’ye kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeler içeren, 5. Yargı Paketi olarak bilinen, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

 • 1932 yılından beri icra ve iflas dairelerince uygulanan “fiziki satış usulü” kaldırılarak icra satışlarının bütünüyle elektronik ortamda yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede; açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek, isteyen herkes açık artırmada kolay ve güvenli bir şekilde teklif verebilecek, mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme ihtiyacı ortadan kalkacak ve böylece mahcuz mal veya hak, rayiç değerinde satılabilecektir. Bu şekilde alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunmuş olacaktır.
 • Elektronik satış usulü Adalet Bakanlığınca belirlenen il ve ilçelerde bir yıl süreyle pilot olarak, bu sürenin sonunda ise tüm ülkede zorunlu olarak uygulanacaktır.
 • İcranın geri bırakılması kararının verilme usulünün sadeleştirilmesi amacıyla bu kararı verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay’dan alınarak her iki aşama bakımından da takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilmektedir.
 • Haczedilen sicile kayıtlı mallarla ilgili hazırlanacak kıymet takdiri raporlarının teknik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla sicile kayıtlı malların kıymet takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesine kayıtlı olmak şartıyla, bu işleme özgü olmak üzere Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere yaptırılabilmesi imkanı getirilmektedir.
 • Borçlu ve üçüncü şahıs arasındaki menfaat dengesinin sağlanması ve hacizli malın derhal muhafaza altına alınmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları hali bakımından, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedieminliğini kabul etmesi kaydıyla malın muhafaza altına alınamaması ancak 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca icra mahkemesince takibin devamına karar verilmesi durumunda malın muhafaza altına alınabilmesi öngörülmektedir.
 • Hacizli mallarda satış isteme sürelerinin yeknesak hale getirilmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar açısından satış isteme süresi bir yıl olarak belirlenmektedir.
 • Alacaklı ve borçlunun menfaat dengesini sağlayabilmek adına borçluya, haczedilen malını, icra dairesinin gözetiminde ve icra mahkemesinin denetiminde rızaen satabilme imkânı verilmektedir.
 • İhale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını zarara uğratan birtakım sorunlara çözüm bulmak amacıyla ihalenin feshini talep etmeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmaktadır.
 • İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır hale getirilmedikçe ihale bedelinin alacaklılara ödenmemesi; ihale konusu malın teslim edilemeyeceği veya teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihalenin iptal olunarak ihale bedelinin alıcısına iade edilmesi hükme bağlanmakta ve böylelikle hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
 • 1932 yılından beri uygulanan, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının icra dairelerince yerine getirilmesi uygulamasına son verilmekte ve bu kararların infazı, icra sistemi dışına çıkarılmaktadır. Hukuk sistemimizde çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâm veya tedbir kararları, yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmediği takdirde İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra daireleri vasıtasıyla zorla yerine getirilmektedir. Bu usul, çocuğun üstün yararına hizmet etmekte yetersiz kalmakta ve taraflar arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Teklifle çocukların örselenmemesi, ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde anne ve babasının sevgi ve şefkatini yeterince hissedebilmesi amaçlanmaktadır.
 • Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair görev, icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilmektedir.
 • Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar veya öğretmenler marifetiyle gerçekleştirilecektir.
 • Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler ücretsiz olacak, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar Devlet bütçesinden karşılanacaktır.
 • Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler çocuğun üstün yararı dikkate alınarak okul ve kreş gibi sosyal mekânlarda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları kullanılabilecektir.
 • “Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri” bakımından uygulanan zor kullanma usulü Teklifle kaldırılmaktadır. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında haber ve kamuoyunda tartışma konusu olarak çocuğun örselenmesine yol açabilmektedir.
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla müdürlüğün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecektir. Teklife göre, yükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde müdürlük, yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep etmek zorunda olacaktır.
 • “Çocuk teslimine dair” ilam veya tedbir kararları bakımından, bu kararlar yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak hak sahibine teslim edilecektir. Bu halde kolluktan yardım istenebilecek ve kolluk birimleri, zor kullanma dâhil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecektir.
 • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikâyeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır. Disiplin hapsinin süresi, çocuk teslimine muhalefette ve hak sahibinin çocuğu yükümlüye geri getirmemesi/alıkoymasında 3 aya kadar, kişisel ilişki kurulmasına muhalefette ise 3 günden 10 güne kadar olacaktır.
 • Çocuğun üstün yararının korunması amacıyla çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kapsamında çocuğun uzman veya öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı veya diğerine teslim edildiği sırada kayda alınan ses veya görüntülerin yayınlanması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca erişimin engellenmesine ve/veya içeriğin çıkarılmasına karar verilmesini talep edebilecektir.
 • Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla böyle bir kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecektir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir.
 • Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilenlere ek ücret ödenecektir.
 • Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecektir.

Daha detaylı bilgi için;

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss285.pdf

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent

Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Reklamlar